(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Konsultacijų grafikas 5-8, IG-IVG klasių mokiniams 2016-2017 m.m. 

Eil. nr.

Konsultuojančio mokytojo vardas, pavardė

Konsultuojančio mokytojo kvalifikacinė kategorija

Konsultacijos laikas, vieta

1.       

Andrius Aniulis

matematikos vyresnysis mokytojas

Pirmadienis, 7 pamoka 306 kab. (6 kl.)

2.

Stanislava Andrijauskienė

matematikos mokytoja metodininkė

Antradienis, 7 pamoka 207 kab. (7 kl.)

3.

Daiva Ataitė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 7 pamoka 108 kab. (8 kl.)

4.

Aurelija Bėrantaitė

chemijos mokytoja

Antradienis, 6 pamoka A302

5.

Audronė Budrienė

lietuvių k. vyresnioji mokytoja

Ketvirtadienis, 7 pamoka 103 kab. (7 kl.)

6.

Irena Černeckienė

fizikos mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 8 pamoka 402 kab.

7.

Vilma Meilienė

matematikos mokytoja metodininkė

Trečiadienis, 7 pamoka 309 kab. (8 kl.)

8.

Irena Puškorienė

matematikos vyresnioji mokytoja

Ketvirtadienis, 6 pamoka 107 kab. (5 kl.)

9.

Danutė Rimkutė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

Ketvirtadienis, 7 pamoka 312 kab. (6 kl.)

10.

Virginija Rudavičienė

lietuvių k. mokytoja metodininkė

pirmadienis, 7 pamoka 109 kab. (5 kl.)

11.

Vilma Švitrienė

chemijos mokytoja metodininkė

Pirmadienis, 7 pamoka 403 kab.

 

Informacija paruošta 2016-09-19

Socialinė pedagogė 

tel.: 8 603 13203

 • atstovauja mokinių interesus;sprendžia socialines pedagogines problemas (bendravimo, lankomumo, pažangumo klausimus);
 • lankosi pamokose, stebi spec. poreikių mokinių elgesį, socialinių įgūdžių lygį;
 • išvadas aptaria individualiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais;
 • esant reikalui, kviečia tėvus pokalbiams, pati vyksta į mokinių namus;
 • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis.

 

Specialioji pedagogė

 • atlieka  mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų,  pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • mokiniams teikia pagalbą, kai ją skiria pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
 • užsiėmimų metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdama į jų gebėjimus.
 • konsultuoja mokytojus, dėl individualizuotų ir bendrųjų programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymo;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

 

Informacija atnaujinta: 2016-01-28

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44