(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Pažintinė veikla

2016 - 2017 M.M. PAŽINTINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA

 

Iš Gimnazijos ugdymo plano:

 

  1. Gimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro Gimnazijoje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė veiklos, rekolekcijos, piligriminiai žygiai, kitos su sielovada, Gimnazijos tikslais bei mokinių mokymosi poreikiais susijusios veiklos (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla). Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama:

12.1.  5– 8 klasėms ir IG – IIIG gimnazijos klasėms – 7 mokymosi dienos;

12.2.  IVG gimnazijos klasėms – 5 mokymosi dienos.

  1. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama:

Veikla

Vykdymo data

Klasės

Atsakingi asmenys

Rekolekcijos

Per mokslo metus vienai klasei viena diena

5-8, IG-IVG klasės

Klasių auklėtojai, kapelionai, pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

 

Sveikatingumo diena – Gimnazijos sporto šventė

Per mokslo metus viena diena

5-8, IG-IIIG klasės

Klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai, pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

Projektinės, tiriamosios veiklos,

ekskursijos, išvykos, savanorystės, profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai, profesinio veiklinimo, socialinės akcijos, socialinės-pilietinės akcijos ir veiklos.

Per mokslo metus penkios dienos

 

Per mokslo metus keturios dienos

5-8, IG-IIIG klasės

 

 

IVG klasės

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, ugdymo karjerai koordinatorius

 

Informaciją paruošė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui Dovilė Žilinskaitė

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-24

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44