(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Ugdymas

2015 – 2017 m. m. Gimnazijos prioritetas – atsakomybės, sąžiningumo bei pažinimo gebėjimų raiška formalioje ir neformalioje ugdymo aplinkose.

Atsakomybės vertybė siejama su teisingu tarpusavio santykių kūrimu. Atsakomybės puoselėjimas ugdymo procese yra labai reikšmingas, nes nuo jos išsiugdymo priklauso ir kiekvieno asmens pareigų atlikimo kokybė.

Atsakomybė siejasi su sąžiningumo vertybe, nes sąžiningumas sukuria harmoningą santykį su Dievu ir kitu asmeniu. Sąžiningumas yra esminis kriterijus bet kokiam morališkai teisingam veiksmui – apsisprendimui atlikti. Sąžiningumą galime prilyginti gėrio supratimui asmeniniuose siekiuose ir poelgiuose. Gėrio siekiama  sąžiningai  atliekant ir įsipareigojant Dievui, sau ir visuomenei.

Pažinimo gebėjimų ugdymas neatsiejamas nuo pamokos kokybės, kuri skatina mokinių motyvaciją, mokinių daromą pažangą ir mokinių pasiekimus. Šių mokslo metų tikslas – veiksminga ir kokybiška pamoka, kurioje vyksta aktyvus mokymasis, skatinantis mokinių smalsumą. Ir šiais mokslo metais išlieka svarbus ugdymo formų įvairovės ir formuojamojo vertinimo puoselėjimas, mokymosi krūvių reguliavimas. Praėjusių mokslo metų Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas parodė, jog mums reikia siekti glaudesnio tarpdalykinio mokytojų bendradarbiavimo, optimizuojant mokinių mokymosi krūvį.

Atsakomybės ir sąžiningumo vertybių puoselėjimas bei sėkminga pažinimo gebėjimų raiška ugdo visą Gimnazijos bendruomenę. Tai visų mūsų – mokinių, tėvų, mokytojų ir vadovų siekinys, lemiantis visapusiškai brandžios asmenybės ugdymą bei bendruomeniškos aplinkos kūrimą.

 

Informacija atnaujinta 2015-09-14 d.

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44