(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Vertinimas

 

Mokiniai vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.V-224.


„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos" santrauka

 

Vertinimo tikslai:

 • Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
 • Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;
 • Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.

 

Vertinimo uždaviniai:

 • Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias  puses,  įsivertinti  savo pasiekimų  lygmenį,   kelti mokymosi tikslus.
 • Padėti mokytojui įžvelgti mokinio  mokymosi   galimybes, nustatyti    problemas    ir   spragas,   diferencijuoti  ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
 • Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi,  stiprinti  ryšius tarp vaiko,  tėvų   (globėjų, rūpintojų) ir Gimnazijos.
 • Nustatyti Gimnazijai savo darbo kokybę, planuoti   ugdymo turinį  ir  procesą,  suteikti  mokinių  poreikius   atliepiančią pagalbą.

 

Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema:

10 – puikus, visiškai savarankiškas, originalus atsakymas ar užduoties atlikimas.

9 – labai geras ir savarankiškas atsakymas, užduoties atlikimas.

8 – geras, turintis neesminių trūkumų atsakymas, užduoties atlikimas.

7 – geras, ne visai nuoseklus atsakymas, užduoties atlikimas.

6 – pakankamai geras, ne visiškai išsąmus atsakymas, užduoties atlikimas.

5 – patenkinamas atsakymas, užduoties atlikimas.

4 – patenkinamas, ne visai tvirtas atsakymas, užduoties atlikimas.

3 – nepatenkinamas, daug trūkumų turintis atsakymas, užduoties atlikimas.

2 – neteisingas atsakymas, užduoties atlikimas.

1 – visiškai neteisingas atsakymas ar užduoties atlikimas, neatlikta užduotis, neatsakyta.

 

Adaptacijai skirtu laikotarpiu:

 • 5 - ų klasių mokiniai pažymiais nevertinami (pirmą mėn.), jų pasiekimams patikrinti kontroliniai darbai neorganizuojami;
 • naujai į Gimnaziją atvykę mokiniai pirmą mėnesį nevertinami neigiamais įvertinimais.

 

Įvertinami pažymiu:

 • Mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba); lietuvių kalba; užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų); istorija; geografija; pilietiškumo pagrindai; matematika; biologija; chemija; fizika; integruotas gamtos mokslų kursas; ekonomika; menai (muzika, dailė, teatras, šokis, dizainas); technologijos, verslas ir vadyba; mityvba; bendroji kūno kultūra, pasirinktos sporto šakos;
 • Pasirenkamieji dalykai: informacinės technologijos, teisės pagrindai, braižyba, lotynų kalba, bioetika, pasiruošimas šeimai: šeimos etika, profesinės karjeros planavimas, rusų, prancūzų, vokiečių kalbos pradedantiesiems, ekonomika, elektronika, verslumo pagrindai, šokis.
 • Metiniai projektiniai darbai 3 gimnazijos klasėse. Metinio projektinio darbo pažymys prilyginamas pusmečio pažymiui. Į jį atsižvelgiama vedant metinį įvertinimą.

 

Įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“:

 • Pasirenkamieji dalykų moduliai 5, 6 klasėje.
 • Mokomieji dalykai ir pasirenkamieji dalykai: žmogaus sauga, filosofijos įvadas, psichologija, etiketas ir bendravimo psichologija;
 • Pasirenkamieji dalykų moduliai.
 • Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose.

 

Atsiskaitomieji darbai:

 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas arba 2 savarankiški ar didesnės apimties atsiskaitomieji darbai.

Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai.

Mokytojai kontrolinio darbo laiką derina su mokiniais ir tarpusavyje. Kontrolinio darbo laikas fiksuojamas kontrolinių darbų grafike ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti.

Pirmą dieną po mokinių atostogų, šventinių dienų kontroliniai darbai  nerašomi.

Paskutinę trimestro/ pusmečio savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių atsotogas, šventines dienas kontrolinių darbų nekomenduojama rašyti.

Mokinys, praleidęs kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti per 2 savaites po atvykimo į gimnaziją dienos. Neatvykus atsiskaityti dienyne rašomas „1“ (užduotis neatlikta).

Jei daugiau kaip pusė mokinių už kontrolinį darbą gavo nepatenkinamus įvertinimus, kontrolinio darbo rezultatas į dienyną neįrašomas. Tokiu atveju kontrolinis darbas perrašomas.

Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip per 2 savaites. Kontrolinio darbo rezultatai aptariami su mokiniais, numatomi būdai mokymosi spragoms šalinti.

 

Savarankiškas darbas – ne ilgesnis kaip 30 minučių trukmės darbas, skirtas sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.

Savarankiško darbo metu mokiniai, mokytojui leidus, gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga.

Mokytojas savarankiškus mokinių darbus gali tikrinti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai).

Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip per savaitę.

Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną.

Mokinys, praleidęs savarankišką darbą, privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 savaites po atvykimo į mokyklą dienos. Neatvykus atsiskaityti dienyne rašomas „1“ (užduotis neatlikta).

Mokytojai savarankiško darbo laiką derina su mokiniais ir tarpusavyje. Savarankiško darbo laikas fiksuojamas kontrolinių darbų grafike (internetiniame Gimnazijos puslapyje) ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę savarankiško darbo laiką keisti.

 

Apklausa raštu trunka mažiau nei 15 min., ji atliekama ne daugiau kaip iš vienos temos medžiagos.

Apklausos raštu darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip kitos pamokos metu.

Apklausos raštu pažymys įrašomas į dienyną arba įtraukiamas į kaupiamajį vertinimą (atsižvelgiama į metodinėje grupėje patvirtintus dalyko vertinimo arba individualius mokytojo vertinimo kriterijus).

Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo.

Iš anksto apie apklausą raštu mokinių informuoti nebūtina.

 

Apklausa žodžiu atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos.

Apklausos žodžiu įvertinimas įrašomas į dienyną tą pačią pamoką.

Praleidus pamoką, mokytojas turi teisę kitą pamoką mokinį kviesti atsakinėti iš kelių pamokų medžiagos.

 

Interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas - tai rašomieji darbai, kuriems atlikti skiriamos 1-2 pamokos.

Apie rašomąjį darbą pranešama prieš mėnesį, data tikslinama ne vėliau kaip prieš savaitę.

Darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami ne vėliau kaip per 2 savaites.

Mokinys, praleidęs rašomąjį darbą, privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 savaites po atvykimo į mokyklą dienos. Neatvykus atsiskaityti dienyne rašomas „1“ (užduotis neatlikta).

 

 

Laboratoriniai - praktikos darbai - tai tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., kurių metu tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje;

Apie laboratorinį - praktinį darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką;

Mokinys, neatvykęs į laboratorinį - praktinį darbą, atsiskaityti neprivalo.

 

Vertinimas baigus programą:

 

Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba įskaita).

Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi trimestrais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I, II, III trimestrų įvertinimo:

 • neatestuotam I trimestre - per II trimestrą savarankiškai atsiskaičius už I trimestro programą;
 • neatestuotam II trimestre - per III trimestrą savarankiškai atsiskaičius už II trimestro programą;
 • neatestuotam III trimestre - savarankiškai atsiskaičius už III trimestro programą.

Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi pusmečiais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų:

 • neatestuotam vieną pusmetį - savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;
 • mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio įvertinimą, negali būti išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas.

Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50 proc. pamokų, jis yra neatestuojamas. Mokiniui, kuriam nepavyko įsisavinti dalyko/ - ų programos/ - ų ir kuris buvo neatestuotas I, II arba III trimestrą, I arba II pusmetį, sudaromas individualus mokymo/-si planas: numatomos atsiskaitymo datos, temos. Klasės auklėtojas su planu supažindina mokinio tėvus. Planas suderinamas su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui.

Trimestrų, pusmečių ir metiniai pažymiai vedami skaičiuojant aritmetinį vidurkį, pažymį apvalinant į didesnį, kai po kablelio yra „5“ ir daugiau, bei į mažesnį, kai po kablelio yra „4“ ir mažiau.

 

Informacija atnaujinta: 2014-01-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44